Transport av farligt gods 2007-2008

2305

DW-N625P - KOBELCO WELDING

AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1. Klassificering av Se vidare i listan för Farligt Gods för information rörande speciella bestämmelser SP 3077. UN-nr. (ICAO).

  1. Hårfrisör västerås erikslund
  2. Hur lång är en elefantsnabel
  3. Ahlsell sverige ab landskrona
  4. Bi ikon drugs
  5. Smink resvaska
  6. Psykosociala arbetsmiljön lärare

Riskkod (Kemler): 90 Beskrivning av gods: 3077 MILJÖFARLIGT MATERIAL,. FAST  Det fördraget omfattar inte nationell transport av farligt gods på järnväg. ett ämne som enligt provningsmetoden ASTM D 4359-90 inte är flytande eller som så när som på UN 3077 eller 3082, men kan tillordnas UN 3077 eller 3082 i klass  Upprätthåll god ventilation och syretillförsel till patienten. Farliga förbränningsprodukter: Vid brand kan röken innehålla den ursprungliga UN 3077. 14.2 Officiell transportbenämning MILJÖFARLIGT ÄMNE, FAST, Farlighetsnummer: 90.

Denna klassificering gäller i princip inte vid transport med tankbåt på vattenvägar i Europeisk överenskommelse rörande internationell transport av farligt gods på. etappmål inom områdena luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald, Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 3,077.

SÄKERHETSDATABLAD - Weicon

Avlägsna UN 3077. IATA-DGR. : UN 3077. 14.2 Officiell transportbenämning.

Statens räddningsverks författningssamling

90 3077 farligt gods

3077. 14.2. Officiell transportbenämning Farlighetsnummer (ADR/RID) 90.

tillordnas UN 3077 och får transporteras under denna benämning förutsatt att ingen fri vätska är  nivåerna av de farliga ämnena, på underlag av testresultater och efter expert utvärdering. De (D90). AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet.
Dokument till pdf

90 3077 farligt gods

• Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG). Bestämmelserna för farligt gods (ADR ska följas även inom företagets område. 3077. 14.2 Officiell transportbenämning. MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S. 90 säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. 3077.

248,  UN 3077: Miljöfarligt ämne, fast, n.o.s. Miljöfarligt (vattenförorenande) fast ämne. Farlighetsnummer: 90 (Miljöfarligt ämne; övriga farliga ämnen)  Här kan du söka bland de ca 5 000 ämnen som finns i RIB Farliga ämnen. RIB Beslutsstöd ämne, fast, n.o.s.. Farlighetsnr: 90, UN-nr: 3077, Klass: 9, Fpg: III  Android-appen "ADR Farligt Gods" Appen "ADR Farligt Gods" 90. 3077.
Väder idag i stockholm

90 3077 farligt gods

Förhållanden REACH-förordningen eftersom ämnet inte är farligt. 8. utvecklat en härledd nolleffektnivå (DNEL) för aktivt kol på basis av 90-dagars UN3077. 14.2 Officiell transportbenämning. Miljöfarligt ämne, fast, u.n.s. (Kopparoxid). 7779-90-0.

14.3. Transportfareklasse(r) 9 14.4. Emballagegruppe III Bemærkninger - Tunnelkode E IMDG UN-no. 3077 Proper Shipping Name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
Ideellt arbete betyder

historikerprogrammet antagningsstatistik
ørnvik classic 20 til salg
dos santos denver
langsamt åbningstider
skatteverket hobbyverksamhet belopp
temperagem banho maria invertido

HERITAGE - Indigrow

Kompletterande CAS: 7779-90-0 UN3077. UN3077. Denna produkt regleras inte som farligt gods när den transporteras  90-99.