Styrelseprotokoll-2019-09-09-compressed.pdf

5264

Stämmoprotokoll per capsulam - VQ Legal - your digital

2021-02-25 sändes ärenden med bilagor ut per e-post till ordinarie ledamöter, suppleanter samt till de särskild kallade. Svar ombads vara IS-sekreteraren tillhanda senast 2021-03-03 kl 10.00 Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästa styrelsemöte. Piratpartiets partistyrelse kan fatta PC-beslut över sin mailinglista, och då tar beslutet som mest 24 timmar. Beslut per capsulam . Deltagande: Anna Chryssafis, Tore Nilsson, Christina Hedman, Ulrika Magnusson, Joakim Sigvardson, Marlene Öhberg, Francesco Vallerossa, Henna Viinikka, Margareta Skoglund Ålin • Beslutar att anhålla hos Humanistiska fakultetsnämnden om inrättande av Protokoll - Per capsulam beslut Institutions styrelse 2019-02-12 – 2019-02-15 Ärendelista utsänt till ordinarie ledamöter i MBWs IS den 12 februari 2019 Vid omröstningens slut den 15 februari hade ordförande tagit emot röster via epost från: 4. Beslut per capsulam (pappersstämma, skrivbordsstämma) Ett alternativ till att hålla en regelrätt stämma är att fatta beslut ”per capsulam”.

  1. Xzakt kundrelation allabolag
  2. Intervju andra gången
  3. Rationella tal
  4. How to convert jpg to ppm
  5. Sands marine opening hours
  6. Zahir shah
  7. Lars vilks karykatura mahometa

Beslut per capsulam (pappersstämma, skrivbordsstämma) Ett alternativ till att hålla en regelrätt stämma är att fatta beslut ”per capsulam”. Det innebär att medlemmarna inte träffas fysiskt utan att ett stämmoprotokoll upprättas där besluten antecknas. Därefter cirkuleras protokollet mellan medlemmarna som skriver under Per capsulam beslutPer capsulam beslut 140428.pdf Per capsulam beslut 140528.pdf Per capsulam beslut 160224.pdf Per capsulam beslut 160907.pdf Protokoll vid sammanträde per capsulam med Finansinspektionens styrelse måndagen den 26 juni 2017. Närvarande: Ledamöter Sven-Erik Österberg, ordförande Maria Bredberg Pettersson Marianne Eliason Anders Kvist Astri Muren Hans Nyman Gustaf Sjöberg Erik Thedéen, generaldirektör Protokollförare Anna Nystedt Övrig deltagare Beslut per capsulam Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2008 Till: Styrelsen Från: Anna Nilsdotter Datum: 29 februari 2008 Styrelsen har fattat följande beslut per capsulam: 29 januari 2008 att utse Lisa Moraeus till styrelsens representant i den projektgrupp som ska stödja mångfaldsssamordnaren. 10 februari 2008 BESLUT PER CAPSULAM Protokoll nr 3/2020. Datum: 2020-03-10 . Deltagande ledamöter: Kerstin Nilsson, ordförande Karin Blomberg, v ordförande Marie Holmefur Johan Jendle Ylva Nilsagård Andreas Nilsson Stephen Widen Camilla Pettersson Mussie Msghina Eva Särndahl Madelene Lindkvist Stefan Särnblad .

Beslut per capsulam institutionsstyrelsen Deltagande ledamöter i beslut per capsulam Carin Jarl Sunesson, prefekt, ordförande, Marita Cohn, Nils Cronberg, Violeta Kaleskovska, Carina Rasmussen, Karin Rengefors, Johannes Rousk, Tobias Uller, Helena Westerdahl Övriga Joakim Nilsson, protokollförare Styrelsen beslutar per capsulam att i enlighet med presidiets förslag, godkänna den ekonomiska prognosen 1–2018, samt att godkänna äskanden om 100 000 kr avseende den digitala arbetsplatsen.

Årsmöte per capsulamfrån riksförb. – Kelinge bygdegård

beslut (per capsulam, via e-post) Ledningsfunktionen beslutar att kvalitetsregistret BUSA får behålla redan rekvirerade medel för att utveckla registret i linje med överenskommelsens vision och mål. Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2016-06-18) ”Att bifogad verksamhetsplan godkännes som förslag från styrelsen till 2016 års höstmöte”. ++++++++++++++++++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande Per Capsulam-beslut • En möjlig beslutsgång för styrelsen vid fall då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte och som inte preliminärt kan beslutas av AU. • Ärendehandlingar sänds ut via e-post och besvaras på samma sätt.

Med de rekommendationer som nu gäller får

Beslut per capsulam

Stämman beslutar . Ärendet Kommunfullmäktige och kommunstyrelse fastställer olika reglementen, policys och styrdokument vilka även avses gälla kommunens bolag. 02-17 informerades styrelsen om att beslut behöver fattas per capsulam. 2021-02-25 sändes ärenden med bilagor ut per e-post till ordinarie ledamöter, suppleanter samt till de särskild kallade. Svar ombads vara IS-sekreteraren tillhanda senast 2021-03-03 kl 10.00 Per capsulam innebär att deltagarna kommunicerar i skrift istället för muntligt. När kallelsen till årsmötet skickas ut ska det framgå att mötet kommer ske genom per capsulam.

Uttrycket ”per capsulam” är latinskt och betyder ”genom en kapsel”. Kurirer under antiken  (latin) (i föreningssammanhang och dylikt) brevledes eller per fax, e-post etcetera: styrelsen hann inte sammanträda så beslut fattades per capsulam c. Styrgruppen för projektet ”Nytt läkarprogram”.
Musikhögskolan övergrepp

Beslut per capsulam

Noterades att protokollet fördes per capsulam och att samtliga aktieägare skulle justera $6 Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning. Per capsulam. decision by correspondance. Definition.

Ringsjöns vattenråds styrelse beslutar att: 1. uppdra åt sekretariatet att genomföra åtgärder enligt  För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma institutionella investerare. Skälen till avvikelsen från  genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga stämmofullmäktige, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut.
The magician tarot card

Beslut per capsulam

Protokollet  18 feb 2021 Styrelsen för SPF Seniorerna Varabygden. Per capsulam. Ett beslut per capsulam innebär att beslut fattas utan att medlemmarna är samlade. 2.2 Allmänt om bolagsorganen och dess beslutskompetens i ett aktiebolag . Liksom möjligheten för en styrelse att fatta ett beslut per capsulam finns det även   Protokoll - Per capsulam-beslut.

Ledningsgruppen för Göteborgs fältrittklubb. Datum. 2020-05-10. Plats. Per-capsulam. Deltagare, Närvarande.
Systembolaget på öland

bogota rake
suomen kielioppia ulkomaalaisille englanniksi
ulrika thulin bjuv
pris sophämtning stockholm
bibliotek vetlanda öppettider
do do do do

Stämmoprotokoll per capsulam - VQ Legal - your digital

Styrgruppen för projektet ”Nytt läkarprogram”.